Algemene voorwaarden

De Haagse slotenmaker, gevestigd te Den Haag
Deze algemene voorwaarden van De Haagse slotenmaker treden in per 01-01-2022.

1. Algemeen
1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van De Haagse Slotenmaker.
1.2: Met het akkoord gaan van de offerte gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van
De Haagse Slotenmaker.

2. Eigendomsvoorbehoud
2.1 De Haagse slotenmaker blijft eigenaar van de door hem geleverde goederen / materialen totdat
deze volledig zijn betaald.
2.2 De klant draagt de volledige aansprakelijk voor de door hem gekochte of bij hem geleverde /
geplaatste / aangebrachte materiaal of goederen vanaf het moment dat deze het kantoor/ magazijn /
werkplaats van De Haagse Slotenmaker hebben verlaten.
2.3 Zonder schriftelijke toestemming van De Haagse Slotenmaker is het uitdrukkelijk verboden de
geleverde goederen aan derden te verkopen, in pand te geven of als zekerheid in welke vorm dan
ook aan derden over te dragen.
2.4 In geval van niet tijdig betalen is de klant verplicht de goederen op de eerste aanmaning van De
Haagse Slotenmaker te retourneren. Indien dit per post gebeurd is de klant zelf verantwoordelijk om
dit aangetekend te doen. Indien de klant de goederen niet aangetekend retourneert is de klant zelf
aansprakelijk voor de kosten, indien het pakket niet aankomt bij De Haagse Slotenmaker.
2.5 De geretourneerde goederen worden slecht gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van de
terugname, respectievelijk door De Haagse Slotenmaker verkregen opbrengst.
2.6 Het retourneren geldt alleen voor goederen, de betalingsverplichting voor de geplaatste /
aangebrachte materialen en het verrichten arbeid neemt niet weg.

3. Betalingsplicht en betalingstermijn
3.1 De betalingen dienen netto contant ,per pin of via een betaalverzoek bij aflevering plaats te
vinden, mits er iets anders schriftelijk is afgesproken.
3.2 Bij betaling op rekening is de betalingstermijn van 7 dagen. Indien de klant binnen deze termijn
het volledige bedrag niet heeft voldaan worden er administratiekosten in rekening gebracht van
€25,00, tevens mogen er kosten in rekening gebracht worden voor het aangetekend verzenden voor
de herinneringsbrieven.
3.3 Bij niet nakoming van de betalingsverplichting binnen 7 dagen na factuurdatum is de klant
tevens een vertragingsrente verschuldigd over de koopprijs gelijk aan de geldende wettelijke
handelsrente. waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
3.4: Alle door De Haagse Slotenmaker gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van
rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen,
buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen
ten laste van de klant, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtsbijstand, indien De
Haagse Slotenmaker als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
3.5 De buitenrechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met
een minimum van € 150,-.Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
3.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surcéance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van De haagse Slotenmaker op de klant onmiddellijk opeisbaar.
3.7 In geval van wanbetaling, machtigt de klant De Haagse Slotenmaker om het pand en / of ruimte
te betreden waarin materialen / goederen welke eigendom zijn van De Haagse Slotenmaker
(gereedschap, materiaal, goederen) zich bevinden, teneinde deze mee te nemen. Zulks
onverminderd de volledige betalingsverplichting van klant jegens De Haagse Slotenmaker.
3.8 Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de
klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk vastgestelde
rente verschuldigd.
3.9 De Haagse Slotenmaker heeft het recht indien klant met betaling in gebreke blijft of ernstig
twijfel ten aanzien van zijn solvabiliteit, zonder meer verdere leveringen op te schorten, totdat het
verschuldigde bedrag, eventueel verhoogd met rente, geheel is voldaan en klant tevens ter
beoordeling van De Haagse Slotenmaker voldoende zekerheid heeft gegeven met betrekking tot het
nakoming van verdere lopende overeenkomsten of verplichtingen. De klant wordt door het enkele
feit van het niet of niet tijdig presteren geacht in gebreke te zijn, zonder dat daartoe enige
aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

4. Incassokosten
4.1 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering verschuldigd: over de eerste €
6.500, 15% over het meerdere tot € 13.000, 10% over het meerdere tot € 32.500, 8% over het
meerdere tot € 130.000, 5% over het meerdere 3%.
4.2 Indien De Haagse Slotenmaker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5. Aansprakelijkheid
5.1 De Haagse slotenmaker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor :
a.) Fouten in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld.
b.) Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun
aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren
van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of het niet toegankelijk maken van
locaties waar gewerkt dient te worden.
c.) Fouten van door of namens de klant ingeschakelde derden.
d.) Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van
toeleveranciers.
e.) Fouten in het ontwerp of materiële fouten, problemen of schade, slechte kwaliteit van niet door
De Haagse Slotenmaker geleverde materialen die van belang zijn voor het volbrengen van de
opdracht.
f.) Gebreken of problemen waarvan De Haagse Slotenmaker niet in de gelegenheid is deze te
controleren of niet redelijkerwijs tevoren op de hoogte kon zijn.
g) Nalatigheid van de klant bij het schriftelijk benoemen van materiële problemen of gebreken
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat De Haagse Slotenmaker ervan op de hoogte
gesteld had moeten worden om de opdracht / werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
5.2 De aansprakelijkheid van De Haagse Slotenmaker voor schade van de klant, welke is
veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is
beperkt tot maximaal het bedrag van het prijs, dat door De Haagse Slotenmaker aan de klant in
rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is
gelegen.
5.3 De eventueel door De Haagse Slotenmaker aan de klant verschuldigde schadevergoeding zal
echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van De Haagse
Slotenmaker in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering
ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De Haagse Slotenmaker.
Onder De Haagse Slotenmaker zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede
begrepen eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
5.4 De Haagse slotenmaker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door
handelen of nalaten van door klant bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die
schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De
Haagse slotenmaker.
5.5 De Haagse slotenmaker is overigens steeds bevoegd de schade van de klant zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken, waartoe klant alle medewerking zal verlenen.
5.6 De Haagse slotenmaker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het
voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid
van De Haagse Slotenmaker. De Haagse Slotenmaker is tevens gevrijwaard van vervolgschade
ontstaan uit illegaal handelen (inbraak) criminele handeling van de klant of aan de klant gelieerde
partijen, uit onzorgvuldig gebruik hetzij gebruik waarvan redelijkerwijs kan worden aangetoond dat
de gebruikte materialen of goederen daarvoor niet bedoeld dan wel geschikt zijn.
5.7 Elke aansprakelijkheid met het verstrijken van de garantie periode of wanneer nadrukkelijk
aantoonbaar geen garantie is verstrekt.
5.8 De Haagse Slotenmaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens
montage van producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van klant zich
bevindt. Ook voor De Haagse Slotenmaker of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van
het pand, of onderdelen daarvan van klant, sluit De Haagse Slotenmaker uitdrukkelijk iedere
aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen
ontstaan.
5.9 Klant verplicht zich vooraf De Haagse Slotenmaker volledig over de constructie van het pand of
gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig
schriftelijk te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan De Haagse
Slotenmaker vrijwaart klant uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet
of niet volledig informeren van De Haagse Slotenmaker ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk
afstand van ieder verhaalsrecht.
5.10 De Haagse Slotenmaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of
immateriële schade of letsel aan eigendommen of zaken van partijen niet behorende tot de partijen
genoemd in deze leveringsvoorwaarden, en voortvloeiende uit het niet deugdelijk functioneren van
door De Haagse Slotenmaker geleverde materialen, goederen of diensten, tenzij redelijkerwijs kan
worden aangetoond dat zulks het gevolg is van grove nalatigheid van De Haagse Slotenmaker, of
tenzij redelijkerwijs aantoonbaar is dat De Haagse slotenmaker op de hoogte was van het gebrek en
verantwoordelijk was voor het verhelpen ervan. Noch is De Haagse Slotenmaker verantwoordelijk
voor het niet deugdelijk functioneren of falen van materialen, goederen of diensten buiten de
garantieperiode.
5.11 De klant draagt in alle gevallen verantwoordelijkheid om De Haagse slotenmaker op de hoogte
te stellen van het niet goed functioneren van materialen of goederen, en De Haagse Slotenmaker de
mogelijkheid te bieden reparaties uit te voeren of wijzigingen, binnen redelijke termen van de klant
of overeenkomst, om eventuele problemen te voorkomen. Wanneer de klant De Haagse
Slotenmaker hiervan niet nadrukkelijk op de hoogte heeft gesteld, wanneer dat redelijkerwijs
verwacht mag worden, dan is De Haagse Slotenmaker gevrijwaard van alle mogelijke vervolging
voor schade of vervolgschade voortvloeiende uit gebreken aan materialen en/of goederen of
naderhand blijkende (verborgen) gebreken of problemen.
5.12 De Haagse Slotenmaker is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit
criminele handelingen of handelingen in strijd met de Nederlandse wet. De Haagse Slotenmaker is
niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit handelingen verricht op bevel van politie,
rechter of andere bevoegde instanties.
5.13 De Haagse Slotenmaker is gevrijwaard van alle gevolgschade of kosten ontstaan naar
aanleiding van criminele of onwettelijke handelingen van een wederpartij, bijvoorbeeld het
onrechtmatig betreden van een woning of perceel door een partner in een echtscheiding of iemand
die is aangeklaagd wegens huiselijk geweld.
5.14 De Haagse Slotenmaker is tevens gevrijwaard van verantwoordelijkheid voor schade ontstaan
door criminele of onwettelijke handelingen, bijv. een deur, kast of kluis geopend in opdracht van
iemand die wettelijk gezien geen recht had om het object te openen of betreden. Noch draagt De
Haagse Slotenmaker enige wettelijke verplichting de identiteit van een opdrachtgever te controleren
of weten alvorens een opdracht aan te nemen of uit te voeren (bijv. een deur of fietsslot te openen),
behalve in gevallen waar redelijkheidshalve mag worden aangenomen dat er van illegale of
criminele handelingen sprake is.
5.15 Bij het openen van deuren, kasten of kluizen en / of het plaatsvinden van werkzaamheden in
ruimtes waar vertrouwelijke stukken, informatie of kostbaarheden zich bevinden kan De Haagse
Slotenmaker slechts dan verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook wanneer
kan worden aangetoond dat De Haagse Slotenmaker wist van de vertrouwelijkheid van de
aanwezige materialen of de aanwezigheid van kostbaarheden en willens en wetens zo heeft
gehandeld dat zaken zijn ontvreemd, gestolen of bekend gemaakt. In alle gevallen van geheime,
vertrouwelijke of risicovolle informatie, gegevens of materiële goederen dient een klant ervoor te
zorgen dat hijzelf of een betrouwbare medewerker aanwezig is gedurende de gehele verloop van de
werkzaamheden. Wanneer zulks niet het geval is, is De Haagse Slotenmaker gevrijwaard van iedere
schadeclaim voor schade voortvloeiende uit het ontbreken, verloren zijn, gestolen zijn of niet
aanwezig zijn van informatie of materialen /goederen.

6. Garantie
6.1 Op alle door De Haagse Slotenmaker geleverde materialen en diensten geld een garantie periode
van 1 jaar, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Van deze garantie voorwaarde kan worden
afgeweken, in overleg met de klant. Indien wordt afgeweken van de garantie bepalingen, dan dient
dit schriftelijk te worden vermeld op werkbonnen, facturen en dergelijke.
6.2 De Haagse Slotenmaker garandeert dat de door haar verkochte materialen/goederen vrij zijn van
materiaal-, ontwerpen fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar, zoals vermeld op de
offerte, orderbevestiging, werkbon, levering documenten, dan wel de op de geleverde zaken
betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van
dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door de Haagse slotenmaker geleverde product
wordt gegarandeerd.
6.3 Indien geleverde zaken een gebrek vertonen is De Haagse Slotenmaker verplicht binnen 30
dagen nadat de klant hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Deze garantie
geldt voor alle materialen of diensten die op locatie zijn bezorgd of gerepareerd. Alle andere zaken
dienen bij de kantoor of werkplaats van De Haagse Slotenmaker ter reparatie te worden aangeboden
en afgehaald. Bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos. Wanneer de
garantie periode is verstreken kunnen naast de kosten van reparatie ook voorrijkosten in rekening
gebracht.
6.4 Bij falen of het ontdekken van tekortkomingen van materialen of goederen kan De Haagse
Slotenmaker er voor kiezen om materialen/goederen te vervangen. door een deugdelijk en geschikt
ander product, bijvoorbeeld van een ander merk of een nieuwer /verbeterd productie cyclus.
6.5 De klant kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen
indien binnen de garantieperiode De Haagse slotenmaker slotenmaker tot driemaal toe een
vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is
om vervanging of ontbinding van de koop, opdracht of overeenkomst te rechtvaardigen, of indien
de klant aantoont dat materialen/ goederen zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze
niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding
rechtvaardigen.
6.6 De Haagse Slotenmaker is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook aan de
zijde van klant ontstaan, tenzij de schade haar oorzaak vindt in opzet of grove schuld van De
Haagse Slotenmaker. De door De Haagse Slotenmaker gehanteerde garantietermijn is 1 jaar, bij
normaal gebruik.
6.7 Mocht binnen de garantietermijn door De Haagse Slotenmaker gemonteerde materiaal door
mechanisch falen ondeugdelijk blijken dan zal De Haagse Slotenmaker deze materialen vervangen
of repareren, hetzij -ten hoogste het originele aankoopbedrag vergoeden. (voornoemde garantie is
uitsluitend geldig in het geval van normaal gebruik en geldt niet bij braakschade dan wel slijtage als
gevolg van pogingen tot braak, of wanneer de klant zelf de schade heeft veroorzaakt).
6.8 De bedoelde garantie van 1 jaar geldt bij hoge uitzondering niet. In dergelijke gevallen wordt
hiervan nadrukkelijk vermelding gemaakt aan de klant. Dit geldt voor noodreparaties aan hang en
sluitwerk, deuren en verouderd materieel waarbij provisorische voorzieningen zijn getroffen, of
indien op verzoek van de klant materieel is geplaatst waarbij De Haagse slotenmaker de
deugdelijkheid van andere aanwezige materialen of voorzieningen niet kan garanderen. In
dergelijke gevallen zal op de werkbon en/of factuur nadrukkelijk worden vermeld dat de normale
garantie niet van kracht is.
6.9 Slijtage van een cilinder veroorzaakt door sleutels van vreemde herkomst, valt buiten de
garantie bepaling. De garantie geldt niet wanneer vloeistof (waaronder ook begrepen verf,
smeermiddelen en/of grafiet poeder e.d.) of vaste stoffen (zoals lucifers, kauwgom, lijm e.d.) in de
door De Haagse Slotenmaker geleverde goederen is ingebracht of door niet natuurlijke oorzaak
daarin is terechtgekomen.
6.10 Garantie vervalt onmiddellijk wanneer klant zelf enige reparatie probeert uit te voeren.
Garantie vervalt tevens wanneer klant zelf onderhoud pleegt of aan derden opdracht verstrekt tot
reparatie of onderhoud en dit leidt tot het niet goed functioneren of beschadigen van door De
Haagse slotenmaker geplaatste materialen of goederen of verrichte werkzaamheden.
6.11 Gebreken die ontdekt worden dienen direct na constatering schriftelijk bij De Haagse
Slotenmaker te worden gemeld. Wanneer dit niet gebeurt, is De Haagse Slotenmaker niet
aansprakelijk voor de gevolgen van het gebrek.
6.12 De klant dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont
waarvoor deze garantie geldt.
6.13 De garantie vangt eerst aan, op het moment dat volledige betaling, conform de factuur van De
Haagse Slotenmaker heeft plaatsgevonden.
6.14 Bij eventuele reclame is de klant verplicht De Haagse slotenmaker terstond in de gelegenheid
te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheid van de betreffende materialen, goederen of
diensten te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten van klant ter zake van eventuele
ondeugdelijkheid der goederen komen te vervallen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen
van de klant niet op.
6.15 Indien de klacht gegrond wordt bevonden, kan klant nimmer meer vorderen dan reparatie of
vervanging van de geleverde goederen door ander. In geen geval heeft klant het recht op grond van
een door hem ingediende klacht van De Haagse Slotenmaker schadevergoeding te vorderen.
6.16 Hangende een klacht heeft De Haagse Slotenmaker het recht verdere leveringen op te schorten,
totdat een haar bevredigende oplossing is verkregen, in welk geval de oorspronkelijke levertijd
overeenkomstig verlengd wordt.
6.17 Reclames met betrekking tot gedeeltelijk uitgeleverde orders geven klant niet het recht de
order voor het resterende gedeelte te annuleren.

7. Offertes overeenkomsten en annuleringskosten
7.1 Alle door De Haagse Slotenmaker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen
wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of
omstandigheden, bijvoorbeeld het onverwacht veranderen van prijzen van materialen, goederen of
diensten van leveranciers of derden waar De Haagse Slotenmaker geen controle over heeft.
7.2 Prijzen in aanbiedingen en offertes van De Haagse Slotenmaker zijn exclusief BTW, tenzij
nadrukkelijk vermeld. Voor extra werkzaamheden die niet genoemd zijn in de ondertekende offerte,
geldt een meerprijs.
7.3 De Haagse Slotenmaker kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien
de klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel
daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7.4 Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat,
maar er desondanks mee instemt dat De Haagse Slotenmaker een aanvang maakt met het uitvoeren
van een opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge
afspraken en bedingen binden De Haagse Slotenmaker alleen wanneer deze schriftelijk zijn
bevestigd.
7.5 Wanneer de klant een zelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen wenst te verstrekken of heeft
verstrekt, dient hij De Haagse Slotenmaker hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de klant nalaat
De Haagse Slotenmaker op de hoogte te stellen van het opdracht geven aan anderen en alsnog
werkzaamheden zijn verricht door De Haagse Slotenmaker, (bijvoorbeeld wanneer een monteur van
De Haagse Slotenmaker tevergeefs voorrijdt of niet retourneerbare materialen of goederen worden
ingekocht), dan draagt de klant verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten.
7.6 De Haagse slotenmaker behoudt zich het recht voor dienstverlening voor wie dan ook zonder
opgaaf van redenen te weigeren.
7.7 Overeenkomsten m.b.t. opdrachten, werkzaamheden, diensten en/of bestelde materialen/
goederen zijn reeds bindend na een telefonische afspraak, tenzij de klant uitdrukkelijk alleen om
informatie vraagt.
7.8 Wanneer De Haagse Slotenmaker een klant bezoekt voor het monteren van goederen of het
uitbrengen van advies worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk van
tevoren vermeld. Voorrijkosten zijn wel verschuldigd bij vals alarm (wanneer bijv. de klant het
probleem zelf oplost of wanneer een opdracht naderhand onnodig blijkt te zijn verstrekt), of als een
bestaande afspraak minder dan 120 minuten van te voren wordt geannuleerd, tenzij de monteur nog
terug te roepen is, zulks ter beoordeling door De Haagse Slotenmaker.
7.9 Bij meer dan een keer voorrijden worden kosten in rekening gebracht van ten minste € 50,-. Van
dit bedrag kan in sommige gevallen worden afgeweken, bijv. als het werk buiten de regio geschiedt
of als er meermaals wordt voorgereden, zulks ter beoordeling van De Haagse Slotenmaker. In alle
gevallen zal De Haagse Slotenmaker voor zover redelijkerwijs mogelijk de klant op de hoogte
stellen van het voornemen voorrijkosten in rekening te zullen brengen.

8. Gebreken en klachttermijnen
8.1 Klachten over materialen, goederen of diensten verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk
door de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de
betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan De Haagse Slotenmaker. De Haagse
slotenmaker kan pas wanneer dergelijke klachten schriftelijk worden gemeld verantwoordelijk
worden gehouden voor dergelijke gebreken of daaruit ontstane schade. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, en tevens een
voorstel te omvatten of een realistische mogelijkheid te bieden zodat De Haagse Slotenmaker in
staat is te reageren en/ of actie te ondernemen.
8.2 Indien een klacht gegrond is, zal De Haagse Slotenmaker gebrekkige materialen of
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt.
8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, kan De Haagse Slotenmaker een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen
zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.

9. Overmacht
9.1 De Haagse Slotenmaker heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Haagse Slotenmaker zijn verplichtingen had
moeten nakomen.
9.2 Beiden partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
9.3 Voor zover De Haagse Slotenmaker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Haagse
Slotenmaker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.
10. Gegevensbeheer
10.1 Wanneer de klant akkoord gaat met een offerte bij De Haagse Slotenmaker dan worden de
persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van De Haagse Slotenmaker. Gebonden aan de
Wet Persoonsregistraties zal De Haagse Slotenmaker de gegevens niet verstrekken aan derden.

WeCreativez WhatsApp Support
Hallo👋 kan ik je ergens mee helpen?
UITSTEKEND beoordeling
Gebaseerd op 843 recensies
Nadat ik mezelf had buitengesloten stond Marcel snel voor mijn deur. Binnen 10 minuten zonder zichtbare schade mijn deur weer open. Top!
Çağlar Ünal
Çağlar Ünal
2024-05-29
Gebeld en gelijk een reactie. Gelukkig hebben we het niet nodig gehad omdat we door het raam konden klimmen.
Z ch
Z ch
2024-05-27
Goed Service van Marcel,een echte vakman ,probleem snel opgelost 🦁🦁🦁❤️❤️
Indat Sonmez
Indat Sonmez
2024-05-26
Top service , heel professioneel en klantvriendelijk . Dank u wel 💯
Hassan
Hassan
2024-05-25
Snelle Service Goede oplossing. Deur razendsnel open zonder schade. Supersnel een nieuw slot erin. Zowel bij de deur als bij de brievenbus.
Maurits Gaal
Maurits Gaal
2024-05-23
Hallo iedereen Eindelijk een bedrijf gevonden die mijn deur Van de auto kon open maken eindelijk me sleutel kon weer lekker rijden ben heel vriendelijk behandeld Door deze 2 mannen ik raad het iedereen aan mocht het voor komen dat je je sleutel in de auto laat liggen neem dan contact met dit bedrijf op echt nooit zo goed behandeld en vriendelijk en redelijk betaal baar dus mocht het gebeuren twijfel niet neem deze mensen raad het echt iedereen aan voor mijn zijn jullie een 10 waard
Sylvia Hage
Sylvia Hage
2024-05-22
Erg prettig om te ervaren dat de lokale slotenmaker de beste is in het leveren van de correcte dienst en het product binnen de afgesproken tijd. Ik kan hem iedereen aanraden. 👍
B.J. V.
B.J. V.
2024-05-22
Prima service 👍 snelle reactie en hulp. Probleem is snel opgelost! Fijne ervaring hoop het niet vaker nodig te hebben maar mocht het zo zijn dan weet ik bij wie we moeten zijn!
Neslihan Buyukhan
Neslihan Buyukhan
2024-05-21
Had een probleempje in de Drijfriemstraat, en per toeval kwam ik de Haagse slotenmaker tegen die me uitstekend geholpen heeft om dit probleem op te lossen! Vriendelijk en vlot geholpen. Goede service, top bedrijf!!!
Herwin Pinheiro Glas
Herwin Pinheiro Glas
2024-05-21
Als je een vakman zoekt zit je bij de Haagse slotenmaker goed! Betrouwbaar, uitstekend afgeleverd werk en alles voor een zuivere prijs! Aanrader dus!
Jolanda Van Steenpaal
Jolanda Van Steenpaal
2024-05-18
UITSTEKEND beoordeling
Gebaseerd op 843 recensies
Nadat ik mezelf had buitengesloten stond Marcel snel voor mijn deur. Binnen 10 minuten zonder zichtbare schade mijn deur weer open. Top!
Çağlar Ünal
Çağlar Ünal
2024-05-29
Gebeld en gelijk een reactie. Gelukkig hebben we het niet nodig gehad omdat we door het raam konden klimmen.
Z ch
Z ch
2024-05-27
Goed Service van Marcel,een echte vakman ,probleem snel opgelost 🦁🦁🦁❤️❤️
Indat Sonmez
Indat Sonmez
2024-05-26
Top service , heel professioneel en klantvriendelijk . Dank u wel 💯
Hassan
Hassan
2024-05-25
Snelle Service Goede oplossing. Deur razendsnel open zonder schade. Supersnel een nieuw slot erin. Zowel bij de deur als bij de brievenbus.
Maurits Gaal
Maurits Gaal
2024-05-23
Hallo iedereen Eindelijk een bedrijf gevonden die mijn deur Van de auto kon open maken eindelijk me sleutel kon weer lekker rijden ben heel vriendelijk behandeld Door deze 2 mannen ik raad het iedereen aan mocht het voor komen dat je je sleutel in de auto laat liggen neem dan contact met dit bedrijf op echt nooit zo goed behandeld en vriendelijk en redelijk betaal baar dus mocht het gebeuren twijfel niet neem deze mensen raad het echt iedereen aan voor mijn zijn jullie een 10 waard
Sylvia Hage
Sylvia Hage
2024-05-22
Erg prettig om te ervaren dat de lokale slotenmaker de beste is in het leveren van de correcte dienst en het product binnen de afgesproken tijd. Ik kan hem iedereen aanraden. 👍
B.J. V.
B.J. V.
2024-05-22
Prima service 👍 snelle reactie en hulp. Probleem is snel opgelost! Fijne ervaring hoop het niet vaker nodig te hebben maar mocht het zo zijn dan weet ik bij wie we moeten zijn!
Neslihan Buyukhan
Neslihan Buyukhan
2024-05-21
Had een probleempje in de Drijfriemstraat, en per toeval kwam ik de Haagse slotenmaker tegen die me uitstekend geholpen heeft om dit probleem op te lossen! Vriendelijk en vlot geholpen. Goede service, top bedrijf!!!
Herwin Pinheiro Glas
Herwin Pinheiro Glas
2024-05-21
Als je een vakman zoekt zit je bij de Haagse slotenmaker goed! Betrouwbaar, uitstekend afgeleverd werk en alles voor een zuivere prijs! Aanrader dus!
Jolanda Van Steenpaal
Jolanda Van Steenpaal
2024-05-18